STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE


 

1. Toepasse​lijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Miggy BV en de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Definities

Miggy BV: Verwijst naar het bedrijf Miggy BV, dat gevestigd is op Dennelaan 45, 2282 JA te Rijswijk, en verantwoordelijk is voor het leveren van de producten en diensten zoals beschreven in deze voorwaarden.

De klant: Verwijst naar de persoon of organisatie die producten of diensten afneemt van Miggy BV zoals beschreven in deze voorwaarden.


3. ​ Bestellingen en overeenkomsten 

3.1 Bestellingen zijn pas definitief nadat ze door ons zijn bevestigd. We behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of aan te passen om welke reden dan ook.

3.2 Eventuele wijzigingen in een overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

 

4. ​ Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn in euro's en exclusief btw, verzendkosten en eventuele andere toeslagen, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Miggy BV behoudt zich het recht voor om de prijzen jaarlijks aan te passen, bijvoorbeeld voor een inflatiecorrectie. Eventuele prijswijzigingen zullen tijdig aan de klant worden gecommuniceerd en altijd in goed overleg.

4.4 Betalingsverzuim:

In het geval dat de klant de abonnementskosten niet of niet tijdig betaalt zoals overeengekomen, wordt dit beschouwd als betalingsverzuim. Dit omvat gevallen waarin de betaling wordt geweigerd, vertraagd of niet volledig wordt voldaan binnen de vastgestelde termijn zoals aangegeven in de factuur of overeenkomst.

4.5  Recht op opschorting:

Bij betalingsverzuim behoudt Miggy BV zich het recht voor om de diensten op te schorten die aan de klant worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot toegang tot de SaaS-oplossingen, totdat de openstaande betalingen volledig zijn voldaan. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld en krijgt een redelijke termijn om de betalingsachterstand te regelen voordat de opschorting van kracht wordt.

4.6 Administratiekosten en incasso

Na de tweede herinnering van een openstaande factuur is Miggy BV gerechtigd om 60 euro administratiekosten in rekening te brengen. Indien na de verhoging van de administratiekosten de factuur onbetaald blijft, behoudt Miggy BV zich het recht voor om de openstaande factuur uit handen te geven aan een incassobureau, waarbij alle kosten verbonden aan het incassotraject voor rekening van de klant zullen zijn.

4.6  Hervatting van diensten:

Na ontvangst van de verschuldigde betalingen zal Miggy BV de opgeschorte diensten weer activeren binnen een redelijke termijn, onder voorbehoud van eventuele administratieve kosten of rente die kunnen gelden voor het betalingsverzuim.

4.7  Geen aansprakelijkheid:

Miggy BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of ongemak die voortvloeien uit de opschorting van diensten als gevolg van betalingsverzuim door de klant. De klant blijft verantwoordelijk voor alle openstaande betalingen en eventuele bijkomende kosten die voortvloeien uit het betalingsverzuim.


5. ​Eigendomsvoorbehoud

5.1 De geleverde producten blijven eigendom van Miggy BV totdat volledige betaling is ontvangen.

5.2 Bij uitblijven van betaling zijn de goederen direct opeisbaar en heeft Miggy BV het recht om deze terug te nemen.

5.3 Indien Miggy BV genoodzaakt is de geleverde items terug te nemen, moeten deze in nieuwstaat verkeren zoals ze door Miggy zijn uitgeleverd. Indien de goederen gebruikt zijn en er schade heeft opgetreden of items/onderdelen ontbreken, zal Miggy BV de kosten van deze schade volledig verhalen bij de klant.

 

6. ​ Contractperiodes en facturering

6.1 Geen vaste contractperiodes:

Miggy BV werkt in de basis niet met vaste contractperiodes. Diensten worden geleverd zonder een verplichte minimale looptijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de klant.

6.2 Maandelijkse facturering:

Facturering voor de geleverde diensten vindt plaats per hele kalendermaand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de klant. Dit geldt ongeacht of een apparaat en/of dienst actief gebruikt wordt, of het aan of uit staat. Miggy BV zorgt ervoor dat de dienst altijd beschikbaar is, vergelijkbaar met een mobiele dienst waarbij de simkaart en het abonnement altijd werken. De klant kan geen aanspraak maken op vermindering van kosten op basis van het niet-gebruik van de dienst. 

6.3 Beëindiging van diensten:

De klant kan de diensten van Miggy BV op elk gewenst moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de klant. Eventuele lopende facturen dienen volledig te worden voldaan.

6.4 Wijziging van facturatieperiode:

Eventuele wijzigingen in de facturatieperiode dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen Miggy BV en de klant.


6. ​Aansprakelijkheid

6.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en is in geen geval hoger dan het factuurbedrag van de betreffende producten of diensten ongeacht de aard van de juridische of billijke theorie.

6.2 Miggy BV is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, strafrechtelijke of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, goodwill of onderbreking van de bedrijfsvoering, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze producten of diensten te gebruiken, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

6.3 Miggy BV is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze overeenkomst als gevolg van omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, terrorisme, natuurrampen, stakingen, overheidsmaatregelen, of technische storingen.

6.4 Miggy BV geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de sensordata en informatie die op onze website, portaal, of in onze documentatie wordt verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke informatie.

6.5 Miggy BV is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door producten of diensten van derden die via onze website worden aangeboden, zelfs als we dergelijke producten of diensten hebben aanbevolen of gepromoot.

 

7.​ Connectiviteit

7.1 Netwerkdekking:

Miggy BV maakt gebruik van een netwerk van derden voor connectiviteitsdiensten. De beschikbaarheid en dekking van dit netwerk worden bepaald door de netwerkprovider, en Miggy BV draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beperkingen in de dekking.

7.2 End-to-end oplossingen:

Voor klanten die een end-to-end oplossing afnemen, waarbij connectiviteit wordt geleverd als onderdeel van het totaalpakket, is Miggy BV verantwoordelijk voor het juist functioneren van de connectiviteit binnen de grenzen van beschikbare dekking.

7.3 Connectiviteitsdiensten:

Voor klanten die alleen connectiviteitsdiensten afnemen, blijft de verantwoordelijkheid voor de dekking en betrouwbaarheid van het netwerk bij de netwerkprovider. Miggy BV draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beperkingen of storingen in de connectiviteit.

7.4 Diensten:

Indien Miggy BV een simkaart levert met connectiviteit, wordt deze standaard geleverd met de diensten DATA en SMS, zodat de aangesloten apparatuur kan worden getest en correct kan functioneren. Indien de klant een andere configuratie wenst, dient de klant dit aan te geven bij Miggy BV.

7.4 Ondersteuning:

Miggy BV zal echter redelijke inspanningen leveren om de klant te ondersteunen bij eventuele connectiviteitsproblemen en zal fungeren als tussenpersoon tussen de klant en de netwerkprovider om problemen op te lossen.

7.5 Beveiliging en verantwoordelijkheid:

De klant is verantwoordelijk voor het beveiligen van hun apparatuur en het nemen van passende maatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. 

7.6 Wettelijke zorgplicht:

De klant heeft een algemene wettelijke zorgplicht om redelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan anderen. Dit is van toepassing op situaties waarin de klant apparatuur op het internet plaatst. Van de klant wordt verwacht dat zij de nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat deze apparatuur veilig is en geen schade aan anderen veroorzaakt, zoals het voorkomen van hacks. Miggy BV adviseert de klant ten zeerste om de volgende beveiligingsmaatregelen te implementeren:

  • Regelmatige updates en patches
  • Implementatie van een firewall
  • Gebruik van sterke authenticatie
  • Bewustwordingstraining voor medewerkers
  • Uitvoeren van beveiligingsaudits
  • Gebruik van encryptie
  • Opstellen van een incidentresponsplan
  • Monitoring van netwerkactiviteit 

7.6 In het geval van een hack of ander ongeautoriseerd gebruik van de connectiviteit die extra verbruikskosten met zich meebrengt, is de klant volledig verantwoordelijk voor deze kosten.

 

8.  Garantievoorwaarden

8.1 Garantieperiode:

Miggy BV biedt een garantieperiode van 1 jaar op de hardware producten vanaf de datum van aankoop, tenzij anders vermeld in de productdocumentatie of overeenkomst.

8.2 Omvang van de garantie:

De garantie dekt fabricagefouten en materiaaldefecten die de normale werking van de hardware belemmeren. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongeval, nalatigheid, wijziging of Garantieclaims:

8.3 Garantieclaims:

Om aanspraak te maken op garantie moet de klant binnen de garantieperiode contact opnemen met Miggy BV en het defecte product retourneren volgens de instructies van Miggy BV.

Miggy BV behoudt zich het recht voor om het defecte product te repareren of te vervangen naar eigen goeddunken.

8.4 Uitsluitingen:

De garantie dekt geen accessoires, software of andere producten die niet rechtstreeks door Miggy BV zijn vervaardigd.

De garantie dekt geen normale slijtage of verbruikbare onderdelen van de hardware zoals bijvoorbeeld batterijen. 

8.5 Beperkingen:

De maximale aansprakelijkheid van Miggy BV onder deze garantie is beperkt tot de aankoopprijs van het defecte product. Miggy BV is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van de hardware. In gevallen waarin de hardware defect raakt als gevolg van misbruik, nalatigheid, onjuist gebruik, of onjuist onderhoud door de klant, is Miggy BV niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die voortvloeien uit dergelijke situaties.

8.6 Garantieoverdracht:

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar aan derden.

8.7 Garantietype:

Miggy BV hanteert een Carry-in garantie, wat betekent dat de klant verantwoordelijk is voor het transport van het defecte product naar het aangewezen servicecentrum van Miggy BV voor reparatie of vervanging.

8.8 Beschikbaarheid van diensten:

Miggy BV streeft ernaar om onze diensten beschikbaar te stellen aan de klant met een minimale uptime van 99,9% per kalendermaand, behoudens gepland onderhoud of onvoorziene omstandigheden buiten onze controle.

 

9.   Intellectueel Eigendom

9.1 Eigendom van intellectueel eigendom:

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en diensten van Miggy BV, inclusief maar niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten, blijven eigendom van Miggy BV.

9.2 Gebruik van intellectueel eigendom:

De klant krijgt een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de producten en diensten van Miggy BV te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in de productdocumentatie of overeenkomst.

Het is de klant niet toegestaan om de producten of diensten van Miggy BV te kopiëren, wijzigen, distribueren, reverse-engineeren, decompileren of anderszins proberen om toegang te krijgen tot de broncode of andere intellectuele eigendomsrechten van Miggy BV.

9.3 Inbreuk op intellectueel eigendom:

Miggy BV zal alle redelijke maatregelen nemen om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen tegen inbreuk. In het geval van vermeende inbreuk door de klant, behoudt Miggy BV zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen om haar rechten te handhaven en schadeloosstelling te verkrijgen voor eventuele schade.

9.4 Klantgegevens:

De klant behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op gegevens die zij verstrekt aan Miggy BV voor het gebruik van de producten en diensten. Miggy BV zal dergelijke klantgegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het privacybeleid van Miggy BV.

 

10. Gegevensverwerking en toestemming

 

10.1 Toestemming voor gegevensverwerking:

Door gebruik te maken van de producten en diensten van Miggy BV stemt de klant ermee in dat Miggy BV persoonsgegevens en andere gegevens van de klant verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Miggy BV en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

10.2 Doel van gegevensverwerking:

Miggy BV verwerkt gegevens van de klant voor het leveren, verbeteren en onderhouden van de producten en diensten, het uitvoeren van klantondersteuning, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en andere gerechtvaardigde doeleinden.

10.3 Gegevensbeveiliging:

Miggy BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens van de klant te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

10.4 Toegang tot gegevens:

Miggy BV kan geautoriseerde medewerkers en derde partijen inschakelen om toegang te krijgen tot de gegevens van de klant voor de hierboven beschreven doeleinden. Deze partijen zullen gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen en zullen de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de instructies van Miggy BV.

10.5 Bescherming van persoonsgegegevens:

De klant heeft het recht om toegang te krijgen tot hun gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking en gegevensportabiliteit aan te vragen.

 

11. Gebruik van API (Application Programming Interface)

 

11.1 Toestemming voor API-gebruik:

Indien de klant ervoor kiest om gebruik te maken van de API die door Miggy BV wordt aangeboden, stemt de klant ermee in dat Miggy BV bepaalde gegevens van de klant en/of van de door de klant verstrekte apparatuur kan verzamelen, verwerken en gebruiken voor het leveren en verbeteren van de API-diensten.

11.2 Gebruiksbeperkingen:

De klant mag de API alleen gebruiken in overeenstemming met de documentatie en instructies die door Miggy BV zijn verstrekt. Het is de klant niet toegestaan om de API te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of om de rechten van derden te schenden.

11.3 Beveiliging van API-toegang:

De klant is verantwoordelijk voor het veilig houden van hun API-toegangsgegevens en voor het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot hun account. De klant zal Miggy BV onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele vermoedens van ongeautoriseerd gebruik van hun API-toegang. 

11.4 Aansprakelijkheid:

Miggy BV is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de API door de klant, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, storingen in de werking van systemen of schendingen van de beveiliging.

 

12. Uitvoering SaaS-dienst

12.1 Toegang tot de dienst:

Door gebruik te maken van onze SaaS-diensten stemt de gebruiker ermee in om toegang te krijgen tot de software en functionaliteiten die worden aangeboden door Miggy BV. Deze toegang is onderhevig aan de voorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst.

12.2  Verantwoordelijkheden van de Gebruiker:

De gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en voor het gebruik van de SaaS-diensten in overeenstemming met deze overeenkomst en alle toepasselijke wetten en voorschriften. De gebruiker stemt ermee in om geen inbreuk te maken op de rechten van derden bij het gebruik van de SaaS-diensten.

12.3 Wijzigingen en updates:

Miggy BV behoudt zich het recht voor om de SaaS-diensten te wijzigen, bij te werken of te verbeteren om de functionaliteit te verbeteren of aan te passen aan veranderende behoeften. Dergelijke wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers, maar we zullen ons best doen om gebruikers op de hoogte te stellen van significante veranderingen.

 

12.  Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Den Haag.

12.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen van kracht en blijven volledig van toepassing. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo veel mogelijk overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.